Bližší informace a pokyny pro nominaci dobrovolníka


Podrobné informace o nominacích a způsobu udělení Ceny Křesadlo jsou uvedeny v "Uživatelské příručce", která je k dispozici ke stažení zde:

Níže uvedený text z této příručky vychází.

Cenu Křesadlo může získat občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Jihomoravském kraji, nebo pro organizaci, která v Jihomoravském kraji působí, tedy dobrovolník (skupina dobrovolníků), který pomáhá neziskové organizaci/ neformální skupině, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, obci, příspěvkové či neziskové organizaci, spolkům či jednotlivcům. Nominovaným může být jakákoliv osoba starší 15 let, která nebyla v minulosti již cenou Křesadlo oceněna. Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích, v nichž o držitelích ceny rozhoduje komise. V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost.

Kategorie dobrovolnických činností

a. sociální služby a zdravotnictví - dobrovolníci vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a zdravotních služeb či zdravotnických a sociálních zařízení

b. vzdělávací a volnočasové aktivity - dobrovolníci vykonávající činnost v rámci zájmových a vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám

c. environmentální aktivity - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách

d. komunitní dobrovolnictví - dobrovolníci vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální společenský život

e. humanitární a rozvojová pomoc - dobrovolníci vykonávající činnost při mimořádných událostech a při následné
pomoci

f. dobrovolnictví v kultuře a umění - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, galeriích, kulturních domech, v památnících,
vydavatelstvích, knihovnách, památkách a muzeích

g.  lidská práva - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách

+ divoká karta veřejnosti - dobrovolník (skupina dobrovolníků) spadající do jakékoliv z předchozích kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím elektronického hlasování

Počet kategorií se může měnit v závislosti na aktuální situaci, např. v souvislosti s dobrovolnictvím při řešení mimořádných událostí.

Pokyny k nominaci dobrovolníků/Zasílání nominací

Dobrovolníky (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace / neformální skupiny, spolky, obce i široká veřejnost. Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací formou elektronického formuláře. Nominovat dobrovolníka bylo možné do 22. října 2019.

Podmínkou udělení ceny je podepsaný souhlas nominovaného na cenu Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny. Nominace bez podpisu nominovaného nebudou dále hodnoceny.

Souhlas s nominací je uveden v souboru ke stažení:

Doporučení pro navrhovatele

  1. Dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;
  2. Uvést délku dobrovolné činnosti (minimum je 6 měsíců);
  3. Popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
  4. Uvést výjimečnost dobrovolníka - zajímavá cílová skupina, které se věnuje, tvořivý nápad, netradiční činnost atd.
  5. Popis můžete doplnit odkazem na vhodnou přílohu - např. fotografie z akce, článek na internetu, či jiný materiál.